TIN NỔI BẬT

TT

Họ và tên

Chức vụ

I

Hội đồng quản trị

 

1

Ông Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch HĐQT

2

Bà Vũ Thị Hồng Hạnh

Thành viên HĐQT

3

Ông Trần Mạnh Hùng

Thành viên HĐQT

4

Ông Trần Anh Tú

Thành viên HĐQT

5

Ông Lâm Hoàng Giang

Thành viên HĐQT

II

Ban Tổng Giám đốc

 

1

Ông Trần Mạnh Hùng

Tổng Giám đốc

2

Ông Nguyễn Tiến Thành

Kế toán trưởng

III

Ban kiểm soát

 

1

Bà Nguyễn Thị Tuyết

Trưởng BKS

2

Bà Chử Thị Ngọc Hà

Thành viên BKS

3

Bà Trần Thị Hạnh

Thành viên BKS